پیام روز جهانی هواشناسی در سال 2018    " آماده باش جوی؛ هوشیاری اقلیمی