مشخصات دوره پودمان آموزش الكترونيكي پديده شناسي نحوه گزارش هواي حاضر

عنوان دوره

پديده شناسي و نحوه گزارش هواي حاضر(79-40)

سر فصل های آموزش

تعاريف هاي مرتبط با پديده و نحوه گزارش هواي حاضر (79-40)

برگزار كننده

اداره كل هواشناسي استان اردبيل

مهلت ثبت نام

پايان وقت اداري روز سه شنبه25/7/1391

آغاز دوره

روز يكشنبه 30/7/1391

پايان دوره

روز چهارشنبه 10/8/1391

تاريخ آزمون

بعد از پايان دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.  *

محل آزمون

اداره كل هواشناسي استان اردبيل

شرايط شركت كنندگان

كاركنان امور ديدباني

مدرسين

سيد محمد معصوم زاده

محمد باقر فرض اله پور

مكاتبات

dolatiali@iran.ir

* - روز امتحان توسط  آموزش استان تعيين و اعلام خواهد شد.

;