مشخصات دوره پودمان آموزش الكترونيكي دوره ابرشناسي و پديده هاي مرتبط با آن

عنوان دوره

نحوه گزارش هواي حاضر(39-00)

كد دوره

513 , 514

سر فصل های آموزش

شرايط گزارش كدهاي (03-00)

شرايط گزارش كدهاي(06-04)

شرايط گزارش كدهاي (09-08-07)

شرايط گزارش كدهاي(12-11-10)

شرايط گزارش كدهاي(19-18-17-13)

شرايط گزارش كدهاي(16-15-14)

ارتباط ديده افقي و عمودي با پديده هاي (19-00)

ارتباط پديده هاي با نوع ابرها (19-00)

شرايط گزارش كدهاي (29-20)

شرايط گزارش كدهاي (35-30)

شرايط گزارش كدهاي(39-36)

ارتباط ديد افقي و عمودي با پديده ها(39-20)

برگزار كننده

اداره كل هواشناسي استان اردبيل

مهلت ثبت نام

پايان وقت اداري روز شنبه30/11/1390

آغاز دوره

روز دوشنبه 1/12/1390

پايان دوره

روز دوشنبه 8/12/1390

تاريخ آزمون

بعداز پايان دوره متعاقبا اعلام خواهد شد *

محل آزمون

اداره كل هواشناسي استان اردبيل

شرايط شركت كنندگان

كاركنان امور ديدباني

مدرسين

فرشيد سلماني

محمد جعفري

مكاتبات

ardebil@irimo.ir

* - براي تعيين روز امتحان گروه داوطلبان توسط  آموزش استان تعيين و اعلام خواهد شد.

;