;

بررسي اقليم و معماري شهر سراب

بابك نيكجو خانقاه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

چکیده:

شهر سراب با توجه به عرض جغرافيايي بالا و شرايط تو پوگرافي به دليل قرار گرفتن در بين رشته كوه هاي مرتفع سبلان و بزقوش و سامانه هاي جوی موثر بر منطقه، از اقليم نسبتاً سرد و خشکی برخوردار است. به همين جهت شرايط زيست اقليمي ويژه اي را به خود اختصاص داده است. از آنجايي كه اقليم در جهان نقش تعيين كننده اي دارد و از اصلي ترين فاكتور هاي تاثير گذار بر طبعيت و شكل گيري سكونتگاه هاي شهري مي باشد. بر اساس نتايج حاصله از روش هاي زيست اقليمي از جمله روش هاي بيكر، ترجونگ، اولگي،گيوني، دماي موثر و روش ماهاني در طول بيش از نيمي از سال شرايط زيست اقليمي سرد بر شهر سراب حاكم است. در اين پ‍ژوهش نمونه اي از بناهاي سنتي و جديد در رابطه با ميزان انطباق پذيري هر كدام با شرايط اقليمي، مورد بررسي قرار گرفتند. با مقايسه سكونتگاه هاي جديد و قديم مشخص گرديد كه مساكن قديمي با شرايط اقليمي از لحاظ بهره گيري از تابش آفتاب، جهت گيري ساختمان و باز شوها سازگاري كاملي داشته اند. ولي مساكن امروزي به دليل توجه بيشتر به زيبايي شكل ظاهري و الگو برداري از ساير كشور ها بدون در نظر گرفتن شرايط اقليمي منطقه،و تعداد زیاد پنجره ها، مصالح بکار رفته،انطباق پذيري كاملي با شرايط آب و هوايي شهر سراب ندارد. براساس تحليل شاخص هاي اقليم و معماري مورد استفاده در اين پژوهش، شكل جهت گيري ساختمان ها در شهر سراب، جنوبي و اندازه پنجره ها و بازشوها متوسط، بشكل مستطيل عمودي و بام ها از نوع سنگين توصيه مي گردد.

كلمات كليدي:

 اقليم معماري، شاخص های زيست اقليمي، انطباق پذيري