;

اقليم و معماري همساز شهرستان اردبيل

زهرا پورخادم - دانشگاه شهيد بهشتي تهران

چكيده

شهر اردبيل به دليل واقع شدن در عرض جغرافيايي بالا، شرايط توپوگرافي خاص خود و سامانه هاي جوي موثر بر منطقه شرايط زيست اقليمي ويژه اي را به خود اختصاص داده است. به طوري كه يخبندان هاي طولاني مدت مشكلات عديده اي را براي ساكنين اين شهر ايجاد مي كند، لذا لزوم بررسي شرايط اقليمي در رابطه با طراحي فضاهاي آزاد تلاشي است براي كاستن مشكلات مربوطه كه در اين رابطه با استفاده از داده هاي هوا شناسي سينوپتيك وضعيت زيست اقليمي شهر اردبيل مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد:
بر اساس شاخص الگي مشخص گرديد حدود 53.77 درصد از مواقع سال هوا كاملا سرد مي باشد و تنها 11.9 درصد از مواقع سال در سايه آسايش نسبي حاصل مي گردد.حدود 34 درصد از مواقع نيز با بهره گيري از تابش آفتاب مي توان شرايط مناسبي را در اردبيل فراهم نمود.
به منظور بهره گيري بهينه از شرايط اقليمي در فضاهاي باز و معابر موقعيت انواع مختلف حياط و معابر بر روي دياگرام مسير حركت خورشيد عرض جغرافيايي اردبيل ترسيم و مشخص گرديد،در اردبيل جهت استقرار بهينه حياط ساختمان جهت جنوب شرقي با كشيدگي در راستاي شرقي - غربي مي باشد.
جهت استقرار معابر نيز به منظور جلوگيري از ماندگاري يخ و برف در سطح خيابان ها و معابر جهات تا 30 درجه انحراف از جنوب به سمت غرب با توجه به تداخل دو عامل درجه حرارت و تابش آفتاب و جلوگيري از ورود بادهاي سرد مناسب ترين جهت مي باشد.

کليدواژگان:

اقليم و معماري ، اردبيل ، جهت گيري حياط ، جهت گيري معابر