;

تحليل عناصر آب و هوائي منطقه خلخال با رويكرد شاخص هاي اقليم توريستي

 سيدمحمد معصوم زاده مجره كارشناسي ارشد اقليم شناسي دانشگاه آزاد اردبيل

چكيده

     امروزه بررسی عوامل اقلیمی برای مناطق گردشگری به منظور فراهم نمودن شرایط مناسب و راحت برای گذراندن اوقات فراغت انسان از اهمّیّت فوق العاده ای برخوردار است. در منتهی الیه جنوبی استان اردبیل پهنۀ کاملاً کوهستانی با ویژگی های منحصر به فرد طبیعی با مرکزیت سیاسی شهر خلخال وجود دارد که متوسط ارتفاع این منطقه 1640 متر که اختلاف ارتفاع بلندترین نقطه با پست ترین نقطۀ آن به بیش از 2500 متر می رسد. این اختلاف ارتفاع مکانی، شرایط محیطی مختلف از جمله     ویژگی های آب و هوایی متفاوتی را به آن بخشیده است. هدف این پژوهش بررسی این ویژگی ها در رابطه با گردشگری و همچنین اقلیم توریسم منطقۀ مورد مطالعه به منظور مشخص نمودن توان های اقلیمی موجود، برای برنامه ریزی و توسعۀ توریسم منطقه می باشد. در این پژوهش از روشهای کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و با تجزیه و تحلیل پارامترهای اقلیمی با نرم افزار های Spss و Excel و تهیۀ جداول و نمودارهای مربوطه و همچنین بازدید های میدانی از مکانهای گردشگری منطقه و با تحلیل عناصر اقلیمی منطقه با استفاده از شاخص های بیوکلیمایی یا زیست اقلیمی اولگی، گیونی، میسنارد(دمای مؤثر)، فشار عصبی، بخصوص شاخص زیست اقلیمی TCI نتایجی که بدست آمده مؤید این است که روزهای منطقه در بیشتر ماههای سال در شرایط محیطی خنک و خیلی خنک  تا خیلی سرد قرار دارد. و همه شب های ماههای سال در شرایط محیطی خیلی خنک تا خیلی سرد قرار دارد. ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور منطقه شرایط خنک با آسایش است.

 کلمات کلیدی: شاخص های بیوکلیمایی - گردشگری - اقلیم توریسم – خلخال.

  

The Analysis of Khalkhal`s Regional Climatic Elements

 With the Approach of Climate- Tourism Indexes

 Summary:

 Today, reviewing of the climatic factors related to recreational regions in order to provide appropriate and comfortable conditions for people to pass leisure time is very important. At southern end of Ardabil Province, there's an expanded mountainous area where has unique natural features with political centrality of Khalkhal, and the average height of this area is 1640m, as difference between the highest point and the lowest point is more than 2500m. This spatial height difference has given it different environmental conditions include climatic features. The objective of this research is to review these features related to tourism and also tourism's climate of case study area in order to define available climatic powers when we plan and develop tourism in area. In this research, the Library and Field Methods are used and with the help of analysis of climatic parameters applying soft wares of EXCEL and SPSS and provide relative table and figures and also field visits of tourist places of that region and via climatic analysis of that region using Olgyay Bioclimatic, Givoni, Misnard or Effective Temperature, Nerve Pressure, especially TCI Bioclimatic Index, we gained some results which confirm this point that days of most months of  the year are located from cool and very cool to the very cold condition in region. And all nights during year are located from very cool to the very cold condition in region. Months of Khordad, Tir, Mordad and Shahrivar are cool and comfortable.

 Key Words: Bioclimatic Indexes, Tourism, Tourism Climate, Khalkhal.