بررسي تاثیر پدیده های اقلیمی بر تصادفات جاده ای  مطالعه موردی جاده اردبیل  – مشگین شهر

علي دولتي مهر

چكيده:

راه یکی از مولفه های اصلی و اولیه برای برآورد نیازهای انسان می باشد که عمر آن به حیات انسان بر می گردد. انسان ها براي ادامه زندگي در طول زمان راه را به یک شبکه راهی تغییر داده و به شریان حمل و نقل عمومی تبدیل گردید. حمل و نقل جاده ای به عنوان رایج ترین و ساده ترین سیستم به دیگر سیستم های حمل و نقل از طریق هوا، دریا و راه آهن به حساب می آید. از موضوعات قابل توجه در برنامه ريزي و طراحي جاده ها و راه هاي جديد، بررسي آثار پديده هاي اقليمي در مقياس محلي، بر حمل و نقل جاده اي است، هدف، تامين ايمني و سلامتي دائم استفاده كنندگان و همچنين حفظ ارزش اقتصادي جاده ها است.

       آمار تصادفات و تلفات جاده اي در مقياس کشوري اين نگراني را بيشتر مي‌سازد. ايران با داشتن يکصدم جمعيت جهان، يک چهلم تصادفات دنيا را داراست. از سال 1365 سالانه 10 تا 15 درصد به حوادث جاده اي افزوده شده است و ايران در سال 1385 با بيش از 27 هزار کشته ناشي از تصادفات  جاده اي صدرنشين کشور هاي جهان است. در حالي که در ساير کشور ها به ازاي هر 10 هزار خودرو ساليانه بين 6-5 مورد مرگ اتفاق مي افتد، اين رقم در کشور ما به 35 مورد براي هر 10 هزار خودرو مي رسد. در اين تحقيق به منظور بررسي تأثیر پارامترهاي اقليمي بر روي ايمني حمل و نقل، ابتدا آمار و اطلاعات روزانه، ماهانه و سالانه ایستگاه های هواشناسی محور اردبیل و مشگین شهر برای یک دوره آماری 12 تهیه و با استفاده از نرم افزار Excel نمودارها  رسم و برای تهیه نقشه ها از سیستم اطلاعات جغرافیائی از نرم افزار ArcGis استفاده شده است. درگام بعدی آمار تصادفات از معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامي استان اردبیل براي يك دوره‌ي 6 ساله (86- 1381)دریافت و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و میزان تاثیر پدیده های هواشناسی را بر وقوع تصادفات جاده ای در محور اردبیل – مشگین شهر مورد مطالعه و  نتايج در اصل مقاله ارائه شده است.

واژگان كليدي: پارامتر اقليمي- حمل و نقل – ArcGis – تصادفات جاده اي

;