اطلس الکترونيکي بلاياي جوي و اقليمي استان اردبيل

مقدمه :

  كه از آتش و آب و از باد و خاك      شود تيره روي زمين تابناك      ( فردوسی )

سپاس و ستايش خداوند را كه به  ما توش و توان حركت در راه گسترش وآموزش علم نوين هواشناسي را ارزاني فرموده تا پژوهشي درزمينه آشنائي با بلاياي جوي و اقليمي استان اردبيل را فراهم سازيم وآرزوي مهر تائيد از سوي او داريم .

درحال حاضر سازمان هواشناسي كشور با ايجاد سيستم پايش ، پيش بيني وصدور اخطاريه درمقياس هاي زماني كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ، توانسته است نقش موثر خود را در كاهش خسارات به منصه ظهور رساند . اين سازمان همچنين در بسياري از پروژه هاي تحقيقاتي - كاربردي با موضوع كاهش اثرات بلاياي طبيعي ، حضوري فعال داشته و درهمين راستا اداره كل هواشناسي استان اردبيل ، نسبت به اجراي پروژه "  اطلس بلاياي جوي و اقليمي استان اردبيل و بررسي نقش تغييرات اقليمي درتشديد يا كاهش بلاياي جوي واقليمي "  اقدام نمود كه ماحصل آن درقالب اين نوشتار به علاقمندان ارائه مي گردد.

ساختار اصلي طرح در اين نرم افزار شامل يک صفحه اصلی و 15 صفحه فرعي جداگانه مي باشد:

در صفحه مقدمه و صفحه اهداف طرح ،  اهميت موضوع ، اهداف ، سوالات و فرضيات پژوهش ( يكي از اهداف اين بوده كه نابهنجاري هاي اقليمي و تغييرات احتمالي حادث شده در آب و هوا و اقليم استان اردبيل آشكار گردد) آورده شده است .

تاريخچه پژوهش هاي قبلي و نتايج آنها در  صفحه سوم گنجانيده شده است .

موقعيت جغرافيايي منطقه و تنوع آب و هوائي استان اردبيل كه همواره درگير سوانح مختلف با احتمال بروز حدود 7 نوع سانحه طبيعي با منشاء جوي و اقليمي ( سيل ، طوفان ، خشكسالي ، سرمازدگي ، يخبندان ، تگرگ ، صاعقه ) مي باشد در صفحه چهارم گردآوري شده است .

در صفحه پنجم و ششم پژوهش حاضر مي كوشد ضمن جمع آوري مشاهدات ، داده ها و اطلاعات هواشناسي مرتبط با عنوان طرح ، با توجه به  اين سوانح را شناسائي نموده و بررسي كلي در مورد رخداد ( فراواني وقوع) ، علل وقوع و توزيع مكاني و زماني بلاياي جوي و اقليمي به انجام رساند.

نتايج تحقيقات ( سرما و يخبندان ، خشکسالي ، بادهاي توفنده ، بارش هاي سيل آسا ، رعدوبرق ) در صفحه هفتم تا صفحه يازدهم ارائه شده است .

پردازش اطلاعات و آمار موجود ، جداول ، نمودارها و نقشه هاي لازم ترسيمي در صفحه دوازدهم تا صفحه سيزدهم آورده شده است.

نتايج كاربردي پژوهش و ارائه پيشنهادهاي كاربردي در صفحه چهاردهم تمركز يافته است.

مجري و همكاران اين پژوهش  ( صفحه پانزدهم ) چشم اميد دارند تا اين تحقيق گامي خوب در جهت شناسائي بلاياي جوي و اقليمي استان اردبيل  گردد . اين مجموعه عاري از نقص نيست ، نظرات و راهنمائيهاي ارزنده صاحبنظران و علاقمندان را مغتنم شمرده ، تلاش خواهيم كرد در بهبود كيفيت مطالب و جامعيت موضوعات از آنها بهره مند شويم.

 

همتي - مجري پژوهش