تحليل خصوصيات همديدي و آماري بادهاي شهرستان گرمي با تاكيد بر تندبادها

استاد راهنما: دكتر برومند صلاحي

استاد مشاور: دكتر اكبر عليمحمدي

داور: دكتر ابراهيم فتائي

نگارنده: سيدعيسي خانكشي زاده

   ( شهريورماه 1391)

 

چكيده

     عنصر اقلیمی باد خصوصیات پیچیده و متغییری دارد این ویژگی باد شیوه بررسی و مطالعه آن را متمایز می سازد تندبادها از پديده هاي مخرب اقليمي هستند كه همه ساله خسارت هاي جبران ناپذيري به بخشهای مختلف کشاورزی،صنعت،ارتباطات،حمل و نقل و فضای شهری وارد می نمایند.این پدیده حاصل شرایط جوي خاصي است كه با شناخت نحوة تكوين وگسترش آن مي توان از خسارات فراوان آن كاست. در اين پژوهش، ابتدا بازه زماني 7 ساله (2011-2005) براي پژوهش معين و آمار اس سي ديتاي( Scdata) ايستگاه سینوپتیک گرمي اخذ شد. در ادامه با استفاده از نسخه هفتم نرم افزار WRPLOT گلباد سالانه براي ايستگاه ترسيم شد.سپس ميانگين جريان و سرعت باد مورد تحليل قرار گرفت.براي برازش سرعت هاي باد از توابع توزيع احتمال آماري ويبول و رايله استفاده شد.با استفاده از داده هاي روزهاي همراه با باد توفنده در دوره ي آماري، ويژگي هاي آماري بادهاي توفنده مورد بررسي قرارگرفت. در تحليل همديدي، از نقشه هاي فشار تراز 500 هكتوپاسكال ، تراز سطح دريا، نقشه دماي سطح زمين و نقشه بردار باد در ايستگاه گرمي استفاده شده است. جهت باد غالب در ايستگاه گرمي ،شرق شمال شرقي است. داده های ايستگاه داراي تابع توزيع ويبول و رايله است. بررسي هاي آماري نشان داد كه ايستگاه گرمي 992 مورد باد توفنده، داشته است. بررسي همديدي نشان داد كه در تراز 500 هكتوپاسكال، قرارگيري در جلوي فرود،عامل اصلی وقوع باد توفنده شهرستان بوده است.در تراز سطح زمين، كم فشارهاي شمالی و شرقی باعث وزش بادهای توفنده در ايستگاه گرمي بوده اند.

کلمات کلیدی:

گرمی، تندباد، تحلیل آماری، نقشه همدیدی، ویبول، رایله

 

Surname: Khankeshi zadeh          Name: Seyed Isa

 

Title of thesis: Statistical and Synoptical Analysis on Wind Characteristics in Germi  Municipality with Emphasis on Gusties.

 

 Supervisor (s): Dr.bromand salahi         Advisor (s): Dr. A. Alimohammadi

 

Graduate Degree: M.A           Major: Physical Geography

Specialty: Climatology in Environmental Planning University: Islamic Azad University Ardabil Branch  Faculty: Literature and Human Sciences Graduation data: 1391/6/7     

Number of pages:130

 

 Key words: Germi,Gale, Statistical analysis, Synoptic Map, Weibull,  Rayleigh

 

 Abstract:

Climatic element of wind has complicated and variable character, This speciality character of wind make distinct Review style. Gales are from destructive climatic phenomena that can be annually by irreparable damages entering to various section of agricultural, Industry, communications, transportation and urban Space. This phenomenon is result of speciality weather condition that with identifying mechanism of genesis and spread it, can prevent of abundant damages. In this research, first determined 7 year period (2005-2011) and Germi Synoptic Station Sc data been held. in continuation by Version.7 of WRPLOT software annual windrose been outlined.Then Analyzed The mean flow and wind speed. To probability distribution of wind speeds was used functions weibull and Rayleigh. By using the data of days with Gales during the statistical period, statistical characteristics of Gales were studied. In Synoptic analysis, the map of 500 Hectopascal level pressure and sea level and surface temperature and Surface Vector Wind maps at the Germi station is used. The results research showed that the dominant wind direction Germi, East North East.Station Data probability distribution Following of functions weibull and Rayleigh. Statistical studied showed that station Germi with 992 instance object of Gales has been. Synoptic study showed that main factor of Germi Gale occurrence in 500 Hectopascal level, it has been located in front the down. The ground level, low pressure Northern and Eastern causes occurring Gales in Germi Station have been.

 Climatic element of wind has complicated and variable character, This speciality character of wind make distinct Review style. Gales are from destructive climatic phenomena that can be annually by irreparable damages entering to various section of agricultural, Industry, communications, transportation and urban Space. This phenomenon is result of speciality weather condition that with identifying mechanism of genesis and spread it, can prevent of abundant damages. In this research, first determined 7 year period (2005-2011) and Germi Synoptic Station Sc data been held. in continuation by Version.7 of WRPLOT software annual windrose been outlined.Then Analyzed The mean flow and wind speed. To probability distribution of wind speeds was used functions weibull and Rayleigh. By using the data of days with Gales during the statistical period, statistical characteristics of Gales were studied. In Synoptic analysis, the map of 500 Hectopascal level pressure and sea level and surface temperature and Surface Vector Wind maps at the Germi station is used. The results research showed that the dominant wind direction Germi, East North East.Station Data probability distribution Following of functions weibull and Rayleigh. Statistical studied showed that station Germi with 992 instance object of Gales has been. Synoptic study showed that main factor of Germi Gale occurrence in 500 Hectopascal level, it has been located in front the down. The ground level, low pressure Northern and Eastern causes occurring Gales in Germi Station have been.