ارزیابی توان اکولوژیکی  شهرستان اردبیل جهت توسعه صنعتي  به روش ارزشيابي چند معياره مكانمند (SMCE)

پژوهشگر: فرهاد هاشمیان

استاد راهنما: میر مسعود خیرخواه زرکش

 استاد مشاور:مهندس ابراهیم فتاحی - مهندس محمدجعفر سلطانی

چكيده:  

توجه به مسئله مکان یابی مناسب برای استقرار صنایع به منظور پیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنه سرزمین، یکی از موضوعات پراهميتي است که در سال های اخیر مورد توجه دولت ايران، بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. مطالعات حاضر به موضوع، مکان یابی برای استقرار صنایع درشهرستان اردبيل با کاربرد مفاهیم ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE) و روشهای حمایت از فرایندهای تصمیم گیری(DSS) که برای انتخاب مکان يا مكان هاي مناسب توسعه صنعتي می باشد سر و کار دارد.  در اين راستا از مدل SMCE که اخیراً به صورت يك ماژول مستقل در درون نرم افزار ILWIS توسعه داده شده الهام گرفته شده است. این مدل انواع روش هاي جبرانی و غیر جبرانی را با توجه به اولویت موضوعی و مکانی تصمیم گیران حمایت می کند. در این تحقيق همچنين، فرایندهای مسئله انتخاب سایتهای مناسب توسعه صنعتی شهر اردبیل که مرکز استان می باشد مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اهداف مختلف توسعه، اطلاعات پایه قابل دسترس موجود شامل انواع نقشه ها ( شیب، کاربری اراضی، زمین شناسی، پراکندگی گسل، زمین لرزه، و غیره )، اطلاعات توصیفی به صورت جداول و نیز شاخصهای اجتماعي و اقتصادی منطقه که برای مدل سازی انتخاب مکانی استفاده می شود، جمع آوری و مورد بهره برداری قرار گرفت. برای این مطالعه، چهار چوب تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعه داده شده است . در فاز اول ارزیابی چند معیاره مکانی سایت های دارای پتانسیل ( طرح  انتخاب راه حلها ) تعيين و بررسی  و در فاز دوم با استفاده از خصوصیات اقتصادی - اجتماعی و تکنیکی، سایتهای دارای مناسبت لازم برای انتخاب نهایی ارزیابی می شوند ( انتخاب گزینه ها ).

 

كليد وا‍‍‍ژه:

مكان يابي ، ارزيابي چند معياره مكاني ، توسعه صنعتي ، ILWIS

 

 

;