بررسي وتحليل عاصر اقليمي مؤثر در معماري سكونتگاه هاي شهري خلخال

پژوهشگر: محمدباقر فرض اله پور

استاد راهنما: دکتر مقصود خیام

 استاد مشاور: دکتر رسول صمدزاده

چكيده:  

موضوع اقليم و معماري يكي از موضوعات بسيار جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوايي در مورد مسكن و كلاً فضاي زندگي است. اثر عوامل آب و هوايي بر شكل‏ گيري محيط مسكوني از ديرباز معمول بوده و معماران از گذشته‏ هاي دور نقش وتأثير اين عوامل را مي‏دانسته ‏اند، و در ساخت خانه‏ ها بدان توجه داشته‏ اند.شهر خلخال بدليل واقع شدن درعرض جغرافيايي بالا، شرايط توپوگرافي و سامانه هاي اقليمي مؤثر برمنطقه از اقليم نسبتاّ سردي برخوردار است. اقليم و معماري بعنوان علمي نوين جهت بهره برداري بهينه از مواهب طبيعي به منظور صرفه جويي در انرژي و ايجاد آسايش حرارتي مطرح مي شود انجام مطالعات در زمينه اقليم و آسايش فضاهاي مسكوني بخصوص در مناطق سرد كه مصرف انرژي ساختمانها در فصل سرد افزايش مي يابد، امكان صرفه جويي انرژي را فراهم مي آورد، مطالعه اقليم و معماري شهر خلخال با ارزيابي مساكن سنتي و نوين به لحاظ سازگاري با اقليم و همچنين استفاده بيشتر از عناصر اقليمي جهت ايجاد آسايش مي باشد براي دستيابي به اهداف پايان نامه از دوره آماري 23ساله (1366تا1388) ايستگاه خلخال بهره گرفته و مساكن سنتي و نوين برپايه روشهاي تجربي (نظيرروش زيست اقليمي اولگي، جدول بيوكليماتيك ساختماني گيوني، ماهاني، بيكر، دماي مؤثر و فشار عصبي) درمعرض توجه قرارگرفت. نتايج حاصله از  بررسي ها نشان ميدهد آسايش حرارتي درخلخال طي شب ها (تير، مرداد) خيلي كم بوده و تنها در برخي از ماه هاي سال (خرداد،تير،مرداد،شهريور) آسايش حرارتي در روز امكان پذير ميباشد. براين اساس نياز به آفتاب خيلي بيشتر از نياز به سايه بوده و دراصول طراحي اقليمي به اين اصل پرداخته شده است. براساس نتايج بدست آمده از روشهاي طراحي اقليمي مشخص گرديد، جهت استقرار بهينه ساختمان جنوب شرقي مي باشد.به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي استفاده از عايق هاي حرارتي در خلخال ضروري بوده و مصالح ساختماني بكار رفته در آن بايد از مصالحي باشند كه ظرفيت حرارتي بالا و مقاومت لازم را داشته باشد.

كلمات كليدي: اقليم و معماري- بيوكليما- آسايش- منطقه خلخال

 

 

;