در جدول ذیل کد برنامه هوای حاضر شهرهای کشور آورده شده است قبل از استفاده از آن به موارد ذیل توجه نمائید:

  1. اطلاعات و آمار هوای حاضر کشور متعلق به سازمان هواشناسی کشور بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.
  2. نمایش هوای حاضر برای کلیه ایستگاه سینوپتیک کشور(که دارای کد بین المللی هواشناسی و کد متار هستند) تهیه شده است.
  3. در جدول ذیل تنها تم اول بصورت صحیح هوای حاضر را نشان می دهد و تم های دوم تا پنجم بدلیل اختلال اسکریپ ها فقط در این صفحه هوای حاضر را نمی آورند.
  4. در صورت هرگونه اطلاعات بیشتر با مسئول وب سایت اداره کل هواشناسی استان تماس (33668125-045) حاصل نمائید.
  5. نمونه ای از یک صفحه طراحی شده هوای حاضر استان اردبیل و مناطق همجوار به آدرس زیر می باشد:

http://ardebilmet.ir/w.htm

ردیف نمائی از تم های مختلف هوای حاضر

کد برنامه html

1  
<table align=center width="11%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="65%" height="50">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="false" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="false" style="height:235px; width:140px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40708-ARAD
&wblBorder=0
&wblBorderColor=000000
&wblBackColor=0
&wblTitleColor=8A0000
&wblTextColor=000000
&wblLang=far
&wblCityChangable=1" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
2  
<table align=center width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="21%" height="50">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="false" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="false"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40719-OIGG
&wblBorder=1
&wblBorderColor=000000
&wblBackColor=b9e1ee
&wblTitleColor=8A0000
&wblTextColor=000000
&wblLang=far
&wblCityChangable=1" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
3  
<table align=center width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="21%" height="50">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="false" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="false"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40706-OITT
&wblBorder=3
&wblBorderColor=04940C
&wblBackColor=DADAE3
&wblTitleColor=2807FA
&wblTextColor=940415
&wblLang=eng
&wblCityChangable=1" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
4  
<table align=center width="24%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="38%" height="30">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="ture" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="ture"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40754-OIII
&wblBorder=0
&wblBorderColor=0
&wblBackColor=0
&wblTitleColor=2807FA
&wblTextColor=940415
&wblLang=far
&wblCityChangable=0" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
5  
<table align=center width="24%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="20%" height="20">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="0" HasPers="ture" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="ture"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript"
src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40848-OISS
&wblBorder=0
&wblBorderColor=0
&wblBackColor=E9CCF0
&wblTitleColor=940415
&wblTextColor=1505FA
&wblLang=far
&wblCityChangable=1"
></script></div></td></tr></table></td></tr></table>