صفحه نخست

نحوه تماس با ما

اخبار و رویدادهای هواشناسی

بسمه تعالی

آگهی مزایده خودروهای سواری

اداره کل هواشناسی استان اردبیل در نظر دارد به استنادمجوزهای قانونی ، تعداد 2 دستگاه خودروی سواری بشرح مشخصات کامل جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند :

ردیف

نوع سیستم

مدل

سیستم سوخت

شماره انتظامی

قابلیت شماره گذاری

مبلغ سپرده (ریال)

1

پیکان

1380

بنزینی

91-153 الف 14

دارد

2000000

2

پاژن

1381

بنزینی

91-398 الف 11

دارد

4500000

1- پیشنهاد دهندگان بایستی  مبلغ 10% قیمت پایه هرخودرو سواری را به حساب سیبا   2171050807009 بنام هواشناسی   تحت عنوان بانک دریافت وجوه سپرده نزد بانک ملی شعبه اردبیل  واریز و اصل فیش را به همراه درخواست پیشنهاد قیمت بصورت خوانا در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری 13/08/1393 به دبیرخانه اداره کل هواشناسی استان اردبیل تحویل دهند و رسید دریافت نمایند .

2-   بازدید خودروها در محل پارکینگ اداره کل هواشناسی استان اردبیل از تاریخ 1/08/1393 لغایت مورخه 13/08/1393  از ساعت 8 لغایت 14 مقدور می‌باشد .

3-  کمیسیون مزایده در تاریخ 15/08/93 دروقت اداری  در محل اداره کل هواشناسی استان اردبیل تشکیل و نسبت به بازگشایی پاکت و بررسی آن و سپس نسبت به اعلام برنده اقدام خواهدشد .

4- نحوه ابلاغ به برنده : پس از مشخص شدن برنده مزايده ، مراتب بصورت تلفني به برنده اعلام ، و يا در قالب ابلاغيه به آدرس پستي فرد مزبور ارسال ويا دورنگارمي گردد و فرد بايستي طي مدت تعيين شده در ابلاغيه جهت اقدامات بعدي به امورمالی اداره کل مراجعه نمايد . در صورتيكه نفر اول ظرف مدت تعيين شده از تاريخ ابلاغ كتبي اداره کل از طريق امورمالی اداره کل نسبت به اعلام موافقت كتبي اقدام ننمايد سپرده ايشان به نفع  اداره کل ضبط خواهد شد.

در صورت وجود نفرات دوم و سوم ، موضوع به شرح فوق به ترتيب به آنان ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه نفرات مزبور به ترتيب ظرف مدت تعيين شده از تاريخ ابلاغ كتبي نسبت به اعلام كتبي موافقت اقدام ننمايند، سپرده آنان نيز به ترتيب به نفع اداره کل ضبط وموضوع مزايده تجديد خواهد شد .

5-  برنده مزایده از تاریخ اعلام نتایج حداکثر تا سه روزکاری مهلت دارد نسبت به واریز قیمت پیشنهادی به حساب اعلامی و پس از آن برای تحویل خودرو اقدام نمایند .

6-  کلیه هزینه های نقل وانتقالات ،آگهی ،کارشناسی ،مالیات ،عوارض و.... بعهده برنده مزایده خواهدبود  .

7-  اداره کل هواشناسی استان اردبیل در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

8- نحوه استرداد سپرده : پس از ارائه پاكت هاي قيد شده در بند 2 به مزايده گزار مدارك به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد و استرداد موردسپرده به ساير افراد نيز بعد از انعقاد قرارداد با نفر برنده صورت خواهد گرفت

 9- مهلت دریافت مدارک حداکثر  12 روز پس از تاریخ انتشاراین آکهی می باشد وبعدازتاریخ فوق هیچگونه پیشنهادی تحویل گرفته نمی شود.

10- شرکت کارکنان دولت درمزایده منع قانونی ندارد.

تلفن تماس امور مالی اداره کل هواشناسی استان اردبیل :   ( اکبر نعمت پرور )   045-33630271

فعلا استعلام و مناقصه ای در اداره کل هواشناسی استان اردبیل وجود ندارد


نمونه استعلام:

اداره کل هواشناسی استان اردبيل در نظر دارد از طريق شركت هاي واجد شرايط بصورت استعلام بها موارد زير تهيه نمائيد:

1- ................

2- ................

3- ................

شركت هاي واجد شرايط مي توانند ضمن مراجعه به استعلام مربوطه ، جدول پيشنهاد قيمت خود را با توجه به مشخصات درج شده

حداكثر تا ساعت 14 روز ..... ماه ..... سال ......

به امور اداري هواشناسي استان اردبيل به نشاني:

اردبيل ، كيلومتر اول جاده خلخال ، جنب ترمينال خلخال ، آقاي ............. تحويل نمايند.


مناقصات قبلی:

آگهي فراخوان مناقصه عمومي اداره كل هواشناسي اردبيل

خريد ديتالاگر و سنسورهاي اندازه گيري پارامترهاي جوي ايستگاههاي هواشناسي

اداره كل هواشناسي استان اردبيل در نظردارد نسبت به خريد ديتالاگر و سنسورهاي اندازه گيري پارامترهاي جوي ايستگاههاي هواشناسي استان با برند تئودور فردريش برابر مشخصات فني و شرايط مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي معتبر داخلي براساس قوانين و مقررات برگزاري مناقصات و معالات دولتي اقدام نمايد. كليه شركت هاي واجدشرايط مي توانند با درخواست كتبي جهت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 27/3/91 به آدرس :

اردبيل ، كيلومتر اول جاده خلخال جنب ترمينال خلخال مراجعه و پيشنهاد خود را  تا آخر وقت اداري 7/4/91 به دبيرخانه اداره كل تحويل و رسيد دريافت نمايند.

- تضمين شركت در مناقصه به صورت واريزي نقدي به حساب شماره  2171050807009  نزد بانك ملي شعبه اردبيل مي باشد.

- هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

- مدت اعتبار پيشنهادها 10 روز از تاريخ خاتمه مهلت تحويل اسناد مي باشد.

- جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره  6630271-0451  تماس حاصل نمائيد.

- جهت دريافت اسناد مناقصه اينجا را كليك نمائيد (اسناد مناقصه)


استعلام خرید اداره كل هواشناسي استان اردبيل

 

نوع استعلام دریافت برگ استعلام توضيحات به پيوست
1- استعلام خرید كامپيوتر و UPS
     
2- استعلام خرید مودم وايرلس  

(آخرین مهلت ارسال مدارک 18 مهرماه 1390)


ARM-SAZEMAN-new-new

استعلام خرید ایستگاه هواشناسی خودکار و بارانسنجی های خودکار

نوع استعلام دریافت برگ استعلام
1- استعلام خرید ایستگاه هواشناسی خودکار
   
2- استعلام خرید ایستگاه هواشناسی بارانسنجی

(آخرین مهلت ارسال مدارک 29 تیرماه 1390)


آگهي فراخوان مناقصه عمومي (تاریخ درج آگهی 7/4/1390)

 

اداره كل هواشناسي استان اردبيل در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. كليه پيمانكاران تائيد صلاحيت شده رشته ابنيه و ساختمان توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راه هبردي رئيس جمهوري (در مورد پروژه هاي پيش ساخته، شركت هاي داراي مجوز از صنايع و معادن مجاز به شركت مي باشند) و با ظرفيت خالي اجراي كار و تعداد كار مناسب چنانچه واجد شرايط باشند مي تواننداعلام آمادگي خود را به صورت كتبي به اين اداره كل ارائه و پس از دريافت اسناد مناقصه(به مدت 4 روز از انتشار اين آگهي) و تكميل آن تا ده روز از آخرين مهلت دريافت اسناد، پيشنهاد خود را به دبيرخانه اداره كل به نشاني اردبيل كيلومتر اول جاده خلخال جنب هنرستان رازي ، اداره كل هواشناسي استان اردبيل ارسال نمايند.

-  تضمين شركت در مناقصه به صورت واريز نقدي به شماره حساب 2171050807009 نزد بانك ملي شعبه مركزي اردبيل، ضمانتنامه بانكي يا اوراق مشاركت مي باشد(ضمانتنامه بانكي از تاريخ آخرين مهلت ارائه پيشنهادي كه به مدت سه ماه شمسي معتبر باشد)

-  حضور مناقصه گران در جلسه گشايش پيشنهادها آزاد است.

-  هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مناقصه مي باشد.

-  مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت مي باشد.

-  تاريخ جلسه گشايش پيشنهادها و ساير اطلاعات مورد نياز در اسناد مناقصه قيد شده است.

-  از طرق ذیل جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این مناقصه می توان اقدام نمود:

1)    تماس مستقیم با اداره كل به شماره 6630271 – 0451

2)    مراجعه به وب سايت اداره كل به آدرس www.ardebilmet.ir

3)    مراجعه به روزنامه فرهنگ آشتی چاپ در روزهای سه شنبه(7/4/1390) و چهارشنبه (8/4/1390)

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه(ريال)

محل تامين اعتبار

ساختمان اصلي، (مترمربع)

مدت پيمان

(ماه)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

نحوه واگذاري

1

ساختمان هواشناسي فرودگاه

اردبيل

1176465483

ابلاغي

258.4

12

10030000

مترمربع(سرجمع)


استعلام کامپیوتر

این اداره کل در نظر دارد یک دستگاه رایانه پرقدرت خریداری نماید لذا حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا تاریخ  10/3/1390 با توجه به نکات لازم در فرم پیوست تکمیل و به آدرس اداره کل ارسال نمائید.

فرم استعلام

- جهت هرگونه سوال با شماره تلفن 6623296-0451 اداره فنی و یا آدرس اردبیل اداره کل هواشناسی- جنب هنرستان فنی رازی صندوق پستی363-56135 تماس و یا مکاتبه نمائید


استعلام (خرید چراغ و پروژکتورهای LED )

این اداره کل در نظر دارد کالاها و یا خدمات مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید لذا حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا تاریخ  4/3/1390 با توجه به نکات لازم در فرم پیوست تکمیل و به آدرس اداره کل ارسال نمائید.

فرم استعلام

- جهت هرگونه سوال با شماره تلفن6630271 - 0451 و یا آدرس اردبیل اداره کل هواشناسی- جنب هنرستان فنی رازی صندوق پستی363-56135 تماس و یا مکاتبه نمائید

;


تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان اردبیل می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.