صفحه نخست

نحوه تماس با ما

اخبار و رویدادهای هواشناسی

 

ادارات و ایستگاه های تابعه هواشناسی استان اردبیل

 

نام ایستگاه:

تحقیقات هواشناسی کشاورزی اردبیل

کد بین المللی:

40708

کد متار:

ARAD

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

2/1335

عرض جغرافی:

38.13

طول جغرافی:

48.19

سال تاسیس:

1375

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

18 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1-       رئیس ایستگاه (عباس شاهماری نمین)

2-       کارشناس همدیدی (میر طاهر سید گرمرودی)

3-       کارشناس همدیدی (محمد جعفری)

4-       کمک کارشناس همدیدی (سید طاهه سید زاده)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1355) ایستگاه سینوپتیک اردبیل

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

1.4

5.1

8.3

14.9

11.2

9.8

6.1

1.6

-2.9

-4.5

-4.2

-1.7

3.8

حداکثر دما

14.8

18.7

22.7

24.5

25.4

23.5

19.3

13.4

7.2

3.8

3.8

7.6

15.4

مجموع بارندگی

35

49.6

27.4

8.2

5.4

9.3

22.5

37.7

25.4

21.4

21.1

31.3

294.3

رطوبت نسبی

67

69

70

70

68

71

71

73

73

74

74

72

71

مشخصات ایستگاه های اقلیم شناسی و بارانسنجی شهرستان اردبیل

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

بيله درق

1354

 

 

 

2

کلور اردبيل

1354

 

 

 

3

خشکه رود

1373

 

 

 

4

فولادلو

1373

 

 

 

5

نيار (اقلیم شناسی)

1377

 

 

 

6

کنسول کندي

1378

 

 

 

7

هير

1378

 

 

 

8

نئور(اقلیم شناسی)

1381

 

 

 

9

آلوارس

1382

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

فرودگاه اردبیل

کد بین المللی:

88107

کد متار:

OITL

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی فرودگاهی

ارتفاع ایستگاه به متر:

4/1316 متر

عرض جغرافی:

38.20

طول جغرافی:

48.25

سال تاسیس:

1360

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه (رضا الله قلی پور)  

2         کارشناس مسئول همدیدی (شاپور روحبخش)        

3         کارشناس همدیدی (جبرائیل حاجی زاده)

4         کارشناس همدیدی (فرشید سلمانی)

5         کارشناس همدیدی( موسی ذوالفقار پور)

6         کارشناس همدیدی (بهمن جوادی )

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (92-1366) ایستگاه سینوپتیک فرودگاه اردبیل

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

0.8

4.6

7.7

11.5

11.1

9.6

6.2

1.3

-5.3

-9.4

-7.1

-2.3

2.4

حداکثر دما

14.1

18.4

22.9

24

25

22.6

20.2

13.5

7.6

3.7

5.7

10.3

15.7

مجموع بارندگی

29.8

45.8

23.1

6.3

5.5

8.7

11.3

30.5

19.1

11

17.7

16.7

225.3

رطوبت نسبی

68

71

69

69

65

73

71

74

73

75

74

69

71

 

 

نام ایستگاه:

پارس آباد

کد بین المللی:

40700

کد متار:

ARAL

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک  اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

6/72 متر

عرض جغرافی:

39.36

طول جغرافی:

47.46

سال تاسیس:

1362

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1-       رئیس ایستگاه (یوسف قاسمی)                                   

2-       کارشناس همدیدی (یاور درگاهی)

3-       کارشناس همدیدی (سعید محمدیان)

4-       کمک کارشناس همدیدی (داریوش فرجی)

5-       5-سرایدار(میر جابر حیدری)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1365) ایستگاه سینوپتیک پارس آباد

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

6.5

11.6

16.5

20

21.1

18.2

13.2

7.5

2.2

-0.2

-0.5

2.3

9.8

حداکثر دما

17.8

23.2

30

32.5

33.7

29.6

23.5

16.2

10.4

8.6

8.8

12.2

20.6

مجموع بارندگی

29.7

34.5

28.3

12.5

6.4

16.7

32.3

35.2

21.5

15.9

15.9

23.3

272.2

رطوبت نسبی

73

72

64

61

61

67

74

79

80

77

75

74

71

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان پارس آباد

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

قره خانبگلو

1348

 

 

 

2

آراز

1373

 

 

 

3

دشت

1373

 

 

 

4

ساوالان

1373

 

 

 

5

ابراهيم کندي

1373

 

 

 

6

اصلاندوز

1373

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

خلخال

کد بین المللی:

40717

کد متار:

OIGK

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک  اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1796 متر

عرض جغرافی:

37.17

طول جغرافی:

48.32

سال تاسیس:

1363

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1.      رئیس ایستگاه (فرامرز فرض اله پور)

2.      کارشناس همدیدی (غلامرضا گلمرادی)

3.      کارشناس مسئول همدیدی (سید محمد معصوم زاده مجره)

4.      سرایدار (بهروز شکری)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1366) ایستگاه سینوپتیک خلخال

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

0.2

4.

7.8

13.2

13.5

9.2

3.6

-0.3

-4.6

-8.5

-8.4

-4.4

2.1

حداکثر دما

12.3

17.3

22.8

24.3

26.2

24.5

19.1

11.6

5.4

1.9

1.5

6

14.4

مجموع بارندگی

55.7

62.2

23.1

11.9

7.4

6.1

21.4

48.2

29.1

25.9

34.8

39.6

365.4

رطوبت نسبی

64

62

57

56

54

57

61

69

72

75

75

71

64

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان خلخال

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

هشتجين

1373

 

 

 

2

برندق

1373

 

 

 

3

شال

1373

 

 

 

4

ميان رود

1374

 

 

 

5

گزاز

1376

 

 

 

6

لنبر

1376

 

 

 

7

مجره

1376

 

 

 

8

کلور خلخال

1378

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

مشگین شهر

کد بین المللی:

40705

کد متار:

ARAM

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1561

عرض جغرافی:

38.23

طول جغرافی:

47.41

سال تاسیس:

1367

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1-       رئیس ایستگاه (محمد احمد پور)

2-       کمک کارشناس همدیدی (حسن رحیمی)

3-       سریدار (محمد بخشی نژاد)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1374) ایستگاه سینوپتیک مشگین شهر

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

3.9

7.6

12.1

15.6

16

13.4

9.8

4.1

-0.5

-2.9

-3.4

-0.6

6.2

حداکثر دما

13.1

17.5

23.3

25.3

7.1

23.5

19.6

12.1

7.3

4.6

4.4

8

15.5

مجموع بارندگی

43.4

80.3

41.9

28.5

17.6

19.5

23.6

33.8

23.2

18.4

24.1

36.7

390.9

رطوبت نسبی

58

64

58

57

54

62

60

61

57

56

57

59

59

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان مشگین شهر

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

جعفرلو

1347

 

 

 

2

مشيران

1350

 

 

 

3

رضي

1373

 

 

 

4

قوشه

1373

 

 

 

5

مشگين و حومه

1373

 

 

 

6

مشگين شرقي

1373

 

 

 

7

مشگين غربي

1373

 

 

 

8

مرادلو

1373

 

 

 

9

ارباب کندي

1378

 

 

 

10

موئيل

1382

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

گرمی

کد بین المللی:

40714

کد متار:

ARAG

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

749متر

عرض جغرافی:

39.03

طول جغرافی:

48.03

سال تاسیس:

1382

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1-       رئیس ایستگاه (سید عیسی خانکشی زاده)

2-       کمک کارشناس همدیدی (داور نوری)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1383) ایستگاه سینوپتیک گرمی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

7

11.2

17

20.3

20.7

17.7

13

7.7

2.7

-0.2

-0.5

2.9

10

حداکثر دما

14.9

19.5

26.8

28.8

30.2

25.4

20.4

14.2

9.8

6.7

6.7

10.9

17.9

مجموع بارندگی

36.9

49.3

33.3

13.8

10.5

36.1

28.4

37.7

24.3

18.3

21.2

27.6

337.3

رطوبت نسبی

66

68

53

48

46

61

69

73

66

69

71

67

63

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان گرمی

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

زهرا

1373

 

 

 

2

گرمي

1373

 

 

 

3

برزند

1373

 

 

 

4

انگوت

1374

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

بیله سوار

کد بین المللی:

99202

کد متار:

ARAB

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

4/101 متر

عرض جغرافی:

39.22

طول جغرافی:

48.19

سال تاسیس:

1382

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه (سیامک رستمی)

2         کارشناس همدیدی (داور درگاهی)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1381) ایستگاه سینوپتیک بیله سوار

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

7

11.2

17

20.3

20.7

17.7

13

7.7

2.7

-0.2

-0.5

2.9

10

حداکثر دما

14.9

19.5

26.8

28.8

30.2

25.4

20.4

14.2

9.8

6.7

6.7

10.9

17.9

مجموع بارندگی

36.9

49.3

33.3

13.8

10.5

36.1

28.4

37.7

24.3

18.3

21.2

27.6

337.3

رطوبت نسبی

66

68

53

48

46

61

69

73

66

69

71

67

63

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان بیله سوار

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

بيله سوار

1373

 

 

 

2

جعفرآباد

1373

 

 

 

3

شورگل

1373

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

سرعین

کد بین المللی:

99231

کد متار:

ARAS

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

3/1658 متر

عرض جغرافی:

38.09

طول جغرافی:

48.05

سال تاسیس:

1385

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه (مرتضی ولی زاده حقی)

2         کمک کارشناس همدیدی (علیرضا لطفی)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1382) ایستگاه سینوپتیک سرعین

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

1.8

6.2

10.3

13.8

13.9

11.7

8.1

2.4

-3

-6

-5

-1.7

4.4

حداکثر دما

12.5

17.2

22.1

24

25.2

22.8

19.5

11.8

6.3

3.1

3.9

7.9

14.7

مجموع بارندگی

40.6

71.1

32.1

11.7

8.8

19.4

17.4

51.6

32.3

25

32.8

41.4

384.2

رطوبت نسبی

60

62

60

61

57

64

62

67

64

63

66

63

62

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان سرعین

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

نمین

کد بین المللی:

99232

کد متار:

ARAN

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

4/1479

عرض جغرافی:

38.25

طول جغرافی:

48.29

سال تاسیس:

1385

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه (بابک نیکجو)

2         کارشناس همدیدی (سید روزبه  اسبقی پور)

3         سریدار (رضا عبداله زاده دودران)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1386) ایستگاه سینوپتیک نمین

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

3

7

11.4

14

14.9

12.6

8.7

3.5

-1.2

-4.3

-3.9

-1

5.4

حداکثر دما

13.2

17

21.7

22.6

23.6

21.3

18.4

12.1

7

3.6

4.4

8.6

14.5

مجموع بارندگی

30.3

39.4

32.1

9

6.6

15.7

18.3

35

16.6

14.4

17.4

19.2

254.1

رطوبت نسبی

65

67

65

63

59

71

70

73

66

69

70

66

67

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان نمین

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

نمين

1339

 

 

 

2

مرکز خدمات نمين

1373

 

 

 

3

آبيبيگلو

1373

 

 

 

4

لورون

1378

 

 

 

5

نيارق

1378

 

 

 

6

خواجه بلاغي

1378

 

 

 

7

کريق

1378

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

نیر

کد بین المللی:

99233

کد متار:

ARAI

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1593 متر

عرض جغرافی:

38.02

طول جغرافی:

48.01

سال تاسیس:

1386

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه (خلقت امینی سفیدآب)

2         کمک کارشناس همدیدی (یعقوب عبداله نژاد)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1388) ایستگاه سینوپتیک نیر

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

1.4

5.1

8.3

14.9

11.2

9.8

6.1

1.6

-2.9

-4.5

-4.2

-1.7

3.8

حداکثر دما

13.6

18

23.7

24.6

26.2

23.6

20.8

12.5

7

4.9

4.5

7.8

15.6

مجموع بارندگی

35.3

64.9

33.6

12.1

2.4

16.4

9.4

57.6

27.6

19.7

26.8

39.6

345.4

رطوبت نسبی

61

66

62

60

60

66

58

68

63

62

65

65

63

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان نیر

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

کورائیم

 

 

 

 

2

نیر

 

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

کوثر (فیروز آباد)

کد بین المللی:

99263

کد متار:

ARAF

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

7/1185

عرض جغرافی:

38.35

طول جغرافی:

48.13

سال تاسیس:

1383

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه (مجتبی آرمی)

2         کمک کارشناس همدیدی (یوسف ملک زاده)

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- ....

میانگین دوره آماری (92-1383) ایستگاه سینوپتیک فیروزآباد کوثر

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

3.2

7.9

12

17.9

16.9

13.4

7.3

2.3

-4.1

-7.9

-5.1

-0.5

5.3

حداکثر دما

18.1

22.7

30.1

32

33.9

31.1

25.5

15.9

9

3.9

5.7

12.1

20

مجموع بارندگی

38.1

60.4

12.8

6.7

2.9

6.5

17.6

34.2

23.4

17.8

42.1

34.4

296.7

رطوبت نسبی

62

65

55

53

52

55

57

68

69

75

73

65

62

مشخصات ایستگاه های بارانسنجی شهرستان کوثر

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

کيوي عليا

1349

 

 

 

2

قره قشلاق

1373

 

 

 

3

هواشانق(باران نگار)

1382

 

 

 

4

کوثر(باران نگار)

1382

 

 

 

 

  

;


تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان اردبیل می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.