نام موسسه، دانشگاه، آموزشگاه و .... :

نام مسئول بازدیدکنندگان :
شماره تلفن همراه مسئول بازدیدکنندگان:

مقطع تحصيلي بازدیدکنندگان :

رشته تحصیلی بازدیدکنندگان :

تعداد بازدیدکنندگان :

 ایستگاه هواشناسی مورد نظر برای بازدید:

 

 در چند سطر هدف بازدیدکنندگان  

از اداره یا ایستگاه هواشناسی انتخابی را بنویسید